lets startwide

תמיכה בלומדת אקסל

טופס זה מיועד למשתמשים רשומים ללומדות האקסל ללימוד און ליין

רצוי למלא את הטופס, אולם אפשר גם להתקשר 077-2304400
נושאי לומדת האקסל

התחלנו ליצור מאגר שאלות ותשובות של תלמידי ותלמידות קורס האקסל און ליין.

הנה הקישור

*:
שם המשתמש שלך בלומדה
*:
*:
*:
כתיבה בתא ועיצוב תא פונקציות בסיסיות ופעולות חשבון הוספה, מחיקה, הסתרה של שורות ועמודות העתקה, הדבקה, גזירה מיון נתונים סרגל הכלים לגישה מהירה סינון תרשימים עבודה עם גליונות עיצוב מותנה פונקציית IF קיבוע תאים פונקציית Vlookup השוואה בין רשימות פונקציות מקננות טבלת ציר Pivot Table נושא אחר
:
ציון מספר העמוד יעזור במיקוד התשובה. מספר העמוד מופיע בכל עמוד בלומדה בצד שמאל למעלה
:
:
רצוי לצרף קובץ לדוגמה